การเรียนการสอนตามหลักสูตร

หลักสูตร อนุบาล1-อนุบาล3

แนวบูรณาการ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล (ปฐมวัย) ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2551 ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นพัฒนาการของเด็ก เป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ  และยังมีวิชาเสริมพิเศษเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างสมบูรณ์  โดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก

หลักสูตรภาคฤดูร้อน

เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับ นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีความต้องการ ที่จะเพิ่ม ทักษะการเรียนรู้ให้กับ นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยทางโรงเรียนจะมีการ จัดการ เรียนการสอน ให้กับ นักเรียน พร้อม ทั้งมีกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ เช่น กิจกรรมบูรณาการ .กิจกรรมเกมส์ ผจญภัย ,กิจกรรมทำขนมอาหาร ,กิจกรรมภาษา และดนตรี กิจกรรมแสริมทักษะเกี่ยวกับพัฒนาการทักษะในการมองเห็น การฟังและอื่นๆ โดยที่เด็กๆ จะได้ รับการดูแล เอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด จากครู และผู้ชำนาญ

img