Cloud

มาตราการรับมือ กับ โควิท ๑๙

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ทางโรงเรียนได้ประชุม เพื่อรับมือกับสถานะการที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอฟพลิเคชั่นซูม เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดการเรียนเสริม สำหรับนักเรียน อนุบาล 3 เพื่อเตรียมสำหรับการสอบเข้า สถานศึกษาอื่นในระดับประถม

กิจกรรม การเรียน ออนไลน์