Img
คุณแม่น้องไทม์

เข้าเรียน ตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาล ตอนเข้ามาดูโรงเรียน ดูแล้วว่าเป็นโรงเรียน เล็กๆ แต่ว่าดูแล้วสะอาดตา พอลูกได้มาโรงเรียน ก็จะได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่านการเขียนที่ดีมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโปรแกรม Think and learn ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษของประจำประเทศสิงคโปร์เด็กที่ได้รับการศึกษาจากที่นี่ มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

img
img