Cloud

หลักสูตรภาคฤดูร้อน

เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับ นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีความต้องการ ที่จะเพิ่ม ทักษะการเรียนรู้ให้กับ นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยทางโรงเรียนจะมีการ จัดการ เรียนการสอน ให้กับ นักเรียน พร้อม ทั้งมีกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ เช่น กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรม ร้องเพลง กิจกรรม กีฬา.